Koneinsinöörikilta ry:n jatkuvuustoimikunnan työjärjestys

Hyväksytty killan yleisessä kokouksessa 2.11.2017

 

I Yleistä

1 § Jatkuvuustoimikunnan tehtävistä ja toiminnasta

Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta ja päätösvallasta on määrätty killan säännöissä.

Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on erityisesti

1.     tukea killan toimijoita

2.     edistää jatkuvuutta killan toiminnassa

3.     toimia neuvonantajana killan varallisuuden käyttöön liittyvissä kysymyksissä

4.     toimia neuvonantajana killan jatkuvuuteen ja suuriin muutoksiin liittyvissä kysymyksissä

5.     toimia perinnepeilinä

6.     tukea ja neuvoa hallitusta kunnianosoitusten myöntämisessä.

Jatkuvuustoimikunnan toiminnassa noudatetaan killan sääntöjä, tätä työjärjestystä ja yleistä suomalaista kokouskäytäntöä edellä mainitussa järjestyksessä.

2 § Kokoonpano ja toimikausi

Jatkuvuustoimikunnan kokoonpanosta on määrätty killan säännöissä.

Jatkuvuustoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet nimetään killan yleisessä kokouksessa killan sääntöjen mukaisesti.

Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan nimeää killan yleinen kokous killan sääntöjen mukaisesti. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimikunnan kokouksissa toimii killan yleisen kokouksen puhemies.

3 § Puheenjohtajan tehtävät

Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:

1.     kutsua koolle jatkuvuustoimikunnan kokoukset ja johtaa puhetta niissä

2.     jakaa asiat niiden alustavaa käsittelyä varten jatkuvuustoimikunnan jäsenille

3.     välittää jatkuvuustoimikunnan tekemät esitykset killan yleisen kokouksen puhemiehelle

4.     pitää yhteyttä killan yleisen kokouksen puhemieheen ja hallituksen puheenjohtajaan.

II Jatkuvuustoimikunnan muodostaminen

4 § Jäsenten valitseminen

Jatkuvuustoimikunta tekee ennen killan syyskauden toista yleistä kokousta killan yleiselle kokoukselle esityksen jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

Jatkuvuustoimikunta etsii toimikautensa loppupuolella erovuorossa olevien jäsenten tilalle sopivia killan nykyisiä tai entisiä jäseniä. Jatkuvuustoimikuntaan voi myös hakea kuka tahansa tehtävään soveltuva killan nykyinen tai entinen jäsen. Hakemus toimitetaan killan yleisen kokouksen puhemiehelle lokakuun loppuun mennessä.

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet valitaan valmistuneista tai opintojensa loppupuolella olevista, killan oloja hyvin tuntevista henkilöistä, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti killan kehittämiseen. Killan luottamushenkilöt ovat esteellisiä toimimaan jatkuvuustoimikunnan jäseninä.

5 § Jäsenen toimikausi

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Jos killan yleinen kokous päättää vapauttaa jäsenen, tai jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

III Kokoukset ja päätöksenteko

6 § Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Jatkuvuustoimikunta kokoontuu, kun jatkuvuustoimikunta niin päättää, tai hallitus tai killan yleinen kokous sitä jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajalta vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön todisteellisesta esittämisestä.

Jatkuvuustoimikunnan kutsuu koolle jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja.

Jatkuvuustoimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet (1/2) jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kokouksen sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan.

Hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä sekä killan yleisen kokouksen puhemiehellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja voi halutessaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

7 § Päätöksenteko

Jatkuvuustoimikunnan kokouksessa asiat päätetään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Äänestystavasta päättää puheenjohtaja. Henkilövaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli vähintään yksi (1) jatkuvuustoimikunnan jäsen sitä vaatii.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

8 § Pöydällepano

Jatkuvuustoimikunnan kokouksen asiaa ei voi panna pöydälle.

 

IV Erityisiä määräyksiä

9 § Työjärjestyksen muuttaminen

Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä killan yleisessä kokouksessa. Jatkuvuustoimikunnalla on oikeus antaa lausunto ehdotetuista muutoksista ennen killan yleisen kokouksen päätöksentekoa.

10 § Työjärjestyksen voimaantulo

Tämän työjärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n yleinen kokous hyväksynyt 2.11.2017 ja se astuu voimaan heti. Samalla se kumoaa kaikki aiemmin hyväksytyt jatkuvuustoimikunnan työjärjestykset.