Koneinsinöörikilta ry:n hallituksen työjärjestys

Hyväksytty killan yleisessä kokouksessa 2.11.2017

I Yleistä

1 § Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta

Hallituksen tehtävänä on käyttää killassa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikissa asioissa, joita ei killan säännöissä tai muissa säädöksissä ole määrätty käsiteltäviksi killan yleisessä kokouksessa.

Hallituksen toiminnassa noudatetaan killan sääntöjä, tätä työjärjestystä ja yleistä suomalaista kokouskäytäntöä edellä mainitussa järjestyksessä.

2 § Puheenjohtajan tehtävät

 

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:

 1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
 2. valvoa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa
 3. edustaa kiltaa virallisesti, ellei hallitus toisin päätä
 4. allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat
 5. jakaa asiat niiden alustavaa käsittelyä varten hallituksen jäsenille
 6. valvoa hallituksen päätösten toimeenpanoa
 7. pitää yhteyttä killan yleisen kokouksen puhemieheen, jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaan, oltermanniin, ylioppilaskuntaan sekä korkeakouluun.

II Hallituksen muodostaminen

 

3 § Hallitukseen hakeminen

 

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallitus päättää hakuaikataulun ja julkaisee hakuohjeet ainakin killan virallisella ilmoitustaululla ja kotisivuilla syksyn aikana.

Hallituksenmuodostajaksi hakeneet henkilöt julkaistaan killan viestintäkanavissa hakuajan päätyttyä.

Hallitukseen hakevilla henkilöillä on oikeus päättää nimensä ja hakemiensa hallitusvirkojen julkaisemisesta. Julkaista voidaan joko pelkkä nimi tai nimi ja haetut hallitusvirat. Kaikki hakutiedot, joiden julkaisemiseen on saatu lupa, julkaistaan killan viestintäkanavissa. Hallitukseen hakeneiden henkilöiden lukumäärä sekä eri hallitusvirkoihin hakeneiden ihmisten lukumäärät julkaistaan killan viestintäkanavissa.

4 § Hallituksenmuodostaja

 

Hallituksenmuodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, killan yleisessä kokouksessa esityksen hallituksen jäseniksi.

Jos yleinen kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus tekee aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin valinnastaan pidettävässä hallituksen kokouksessa esityksen toimihenkilöistä sekä nimittää heidät virkoihinsa. Valinnat vahvistetaan kohdan viisi (5) mukaisesti. Kokous, jossa hallitus esittelee toimihenkilöt, on avoin kaikille killan jäsenille. Takarajan hallituksen kokouksen päivämäärälle asettaa killan yleinen kokous.

5 § Järjestäytyminen

 

Toimikautensa alussa tammikuun viimeiseen päivään mennessä pidettävässä yhdessä tai useammassa kokouksessaan hallitus:

 1. järjestäytyy ja toteaa kokoonpanonsa
 2. valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
 3. valitsee toimihenkilöt
 4. päättää tarvittaessa hallituksen sisäisestä työnjaosta
 5. päättää tarvittavista tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksista.

Ennen toimikautensa alkua hallitus voi päättää edellisistä kohdista 2, 3 ja 4 sekä muista vain itseään koskevista sisäisistä asioista. Päätökset tulee vahvistaa kokouksessa toimikauden alkaessa.

III Toiminnan suunnittelu

 

6 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

Kuluvan vuoden hallitus valmistelee yhdessä killan yleisen kokouksen kanssa toimintasuunnitelman ja talousarvion uudelle hallitukselle tarkastettavaksi. Tultuaan valituksi, uusi hallitus tarkastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tekee siihen tarvittavat tarkennukset ja päivitykset. Uusi hallitus tuo talousarvion killan yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi.

7 § Hallitussuunnitelma

 

Uusi hallitus ja toimihenkilöt tekevät vuodestaan hallitussuunnitelman, joka sisältää toimenpiteet toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitussuunnitelma tuodaan killan yleiselle kokoukselle tiedoksi viimeistään kevään sääntömääräiseen killan yleiseen kokoukseen.

IV Kokoukset

 

8 § Koollekutsuminen

 

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana vähintään kerran kahdessa (2) viikossa, kuitenkin toukokuun aikana vähintään kerran kolmessa (3) viikossa. Opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää kestävän yhtäjaksoisen loma- tai tenttikauden aikana hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Hallituksen puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan yhdessä sihteerin kanssa. Muu kuin esityslistalle merkitty asia on otettava käsiteltäväksi, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä tai killan yleisen kokouksen puhemies sitä vaatii.

Mikäli vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä tai killan yleisen kokouksen puhemies sitä hallituksen puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää, on hallitus kutsuttava koolle siten, että kokous pidetään lukukausien aikana yhden (1) viikon ja opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää kestävän yhtäjaksoisen loma- tai tenttikauden aikana kahden (2) viikon kuluessa pyynnön todisteellisesta esittämisestä.

9 § Oikeudet hallituksen kokouksessa

 

Killan toimihenkilöillä, oltermannilla, kunniajäsenillä, AYY:n hallituksen nimeämällä edustajalla, kiltaa edustavan AYY:n edustajistoryhmän puheenjohtajistolla ja jatkuvuustoimikunnan jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Kokouskutsu tulee toimittaa toimihenkilöille ja muut edellä mainitut henkilöt puheenjohtaja kutsuu kokoukseen tarvittaessa.

Hallitus voi myöntää kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille kuin säännöissä ja edellä määritetyille henkilöille. Myönnetyt oikeudet on merkittävä pöytäkirjaan.

10 § Kokouksen pitäminen tai siihen osallistuminen puhelin- tai videoyhteydellä

 

Hallituksen jäsen voi hallituksen päätöksellä osallistua kokoukseen puhelin- tai videoyhteyttä käyttäen.

Hallitus voi pitää kokouksen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä, mikäli hallitus on sopinut siitä kirjallisesti etukäteen.

11 § Pöytäkirja

 

Sihteeri laatii pöytäkirjan hallituksen kokouksesta. Pöytäkirja tarkastetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa, ellei kokouksessa erikseen valita pöytäkirjantarkastajia.

Pöytäkirja on tarkastettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä killan kotisivuilla seitsemän (7) päivän kuluessa tarkastamisesta.

12 § Pöydällepano

 

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen läsnäolevista jäsenistä sitä vaatii. Pöydällepanovaatimus on esitettävä ennen kuin keskustelu on julistettu päättyneeksi. Pöydällepanoesitys on ratkaistava välittömästi ennen kuin asian käsittelyä jatketaan.

Uudelleen käsiteltäessä asia voidaan panna pöydälle, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista jäsenistä niin haluaa.

Pöydällepannusta asiasta ei voi enää käyttää puheenvuoroja. Pöydättyä asiaa ei voi käsitellä kiireellisenä. Pöydätty asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa muuttumattomana.

13 § Eriävä mielipide

 

Hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä on vastaesityksellään tai äänestyksellään vastustanut. Eriävä mielipide voidaan esittää myös puheenjohtajan tulkinnasta. Hallituksen jäsenen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteensä, tulee ilmoittaa siitä välittömästi, kun päätös on julistettu, ja esittää se sihteerille kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan.

14 § Päätöksen purkaminen

 

Hallitus voi purkaa tekemänsä päätöksen samana toimikautenaan, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista hallituksen jäsenistä kannattaa päätöksen purkamista.

V Hallituksen työryhmät

 

15 § Työryhmät

 

Hallitus voi valita avukseen työryhmiä. Työryhmä on hallituksen alainen. Hallitus määrittelee työryhmän tehtävät, toimikauden keston ja mahdollisesti käytettävissä olevat varat sekä nimittää työryhmään vähintään yhden (1) hallituksen jäsenen. Työryhmän toimikausi voi kestää yli hallituksen toimikauden, tällöin seuraava hallitus nimittää työryhmään vähintään yhden (1) uuden hallituksen jäsenen.

Työryhmällä ei ole päätösvaltaa muista kuin työryhmän sisäisistä asioista. Työryhmällä on kuitenkin oikeus tehdä hallitukselle esityksiä.

VI Erityisiä määräyksiä

 

16 § Työjärjestyksen muuttaminen

 

Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä killan yleisessä kokouksessa. Hallituksella on oikeus antaa lausunto ehdotetuista muutoksista ennen yleisen kokouksen päätöksentekoa.

17 § Työjärjestyksen voimaantulo

 

Tämän työjärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n yleinen kokous hyväksynyt kokouksessaan 2.11.2017 ja se astuu voimaan heti. Samalla se kumoaa kaikki aiemmin hyväksytyt hallituksen työjärjestykset.