Hallitusrekrylootan ajastin

Koneinsinöörikilta

Sulje
Koneinsinöörikilta Otaniemi
Hallitusrekry»
ETUSIVU
FUKSIT
OPINTO
KILTA \/
PALVELUT
TOIMINTA
ALUMNI
IN ENGLISH
KIK » KILTA » SÄÄNNÖT » YLEISENKOKOUKSENTJ
Hallitus Toimihenkilöt Kiltakunta Yleinen kokous LUJA Kunnianosoitukset Säännöt

© Koneinsinöörikilta ry
:=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:
041 549 2669

Yleisen kokouksen työjärjestys

Koneinsinöörikilta ry:n yleisen kokouksen työjärjestys

Hyväksytty killan yleisessä kokouksessa kokouksessa 2.11.2017

1 § Kokoustoimihenkilöt

Kokouksen johtamisesta on määrätty killan säännöissä. Pöytäkirjaa kokouksissa pitää kokouksen sihteeri.

Kokouksen alussa on valittava pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) killan läsnä olevaa jäsentä. Samoin on valittava ääntenlaskijoiksi kaksi (2) killan läsnä olevaa jäsentä. Pöytäkirjantarkastajille ja ääntenlaskijoille on lisäksi valittava varahenkilöt.

Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia äänten varalaskijoina. Ääntenlaskijat voivat toimia pöytäkirjan varatarkastajina.

2 § Päätöksenteko ja äänestäminen

Killan yleisen kokouksen päätöksistä on määrätty killan säännöissä.

Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä. Äänestys on kuitenkin järjestettävä suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään yksi (1) kokouksen jäsen sitä vaatii. Suljetussa lippuäänestyksessä käytettävät äänestysliput on kokouksen sihteerin varmennettava killan leimalla tai nimikirjoituksellaan.

Jos on useita päätösehdotuksia, käytetään yksityiskohtaista äänestysjärjestystä, ellei toisin päätetä.

Henkilövaaleissa kuitenkin sovelletaan Suomen tasavallan presidentin valinnan vaalitapaa, eli suoritetaan vain kaksi äänestyskierrosta siten, että kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkavat toiselle äänestyskierrokselle, mikäli kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä kierroksella saa ehdotonta enemmistöä.

3 § Pöydällepano

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos vähintään kymmenen (10) killan yleisen kokouksen läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii. Pöydällepanovaatimus on esitettävä ennen kuin keskustelu on julistettu päättyneeksi. Pöydällepanoesitys on ratkaistava välittömästi ennen kuin asian käsittelyä jatketaan.

Asia voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi, jos yksikin (1) kokouksen läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä välittömästi asian pöydällepanon jälkeen ennen seuraavan asiakohdan käsittelyä. Asia julistetaan kiireelliseksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kiireellisyyttä kannattaa. Tällöin pöydällepano peruuntuu ja kiireelliseksi julistettu asia käsitellään heti.

Uudelleen käsiteltäessä asia voidaan panna pöydälle, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

Pöydällepannusta asiasta ei voi enää käyttää puheenvuoroja. Pöydätty asia käsitellään seuraavassa killan yleisessä kokouksessa muuttumattomana.

4 § Ponsi

Hallitukselle tai jatkuvuustoimikunnalle osoitettu ponsi käsitellään aina esityslistan kohdassa ”muut esille tulevat asiat”. Kannatetusta ponsiesityksestä on aina äänestettävä.

Hallituksen tai jatkuvuustoimikunnan on vastattava kirjallisesti killan yleisen kokouksen hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä killan yleisessä kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä.

5 § Pöytäkirja

Kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan killan yleisestä kokouksesta.

Pöytäkirjantarkastajien on tarkastettava pöytäkirja neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä killan kotisivuilla seitsemän (7) päivän kuluessa tarkastamisesta.

6 § Toimikunnat

Killan yleinen kokous voi valita avukseen toimikuntia. Toimikunta on killan yleisen kokouksen alainen. Killan yleinen kokous määrittelee toimikunnan tehtävät, toimikauden keston ja mahdollisesti käytettävissä olevat varat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii killan yleisen kokouksen nimittämä killan jäsen.

Toimikunnalla ei ole päätösvaltaa muista kuin toimikunnan sisäisistä asioista. Toimikunnalla on kuitenkin oikeus tehdä yleiselle kokoukselle ja hallitukselle esityksiä.

7 § Työjärjestyksen muuttaminen

Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä killan yleisessä kokouksessa.

8 § Työjärjestyksen voimaantulo

Tämän työjärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n yleinen kokous hyväksynyt kokouksessaan 2.11.2017 ja se astuu voimaan heti.